Doel

Huisartsenzorg als basis van Nederlandse gezondheidszorg staat enorm onder druk. Oorzaken hiervan liggen op verschillende domeinen die allemaal hun weerslag in de spreekkamer van de huisarts hebben. Denk aan de toenemende eisen van de participatiesamenleving, bezuinigingen in de ouderenzorg, jeugdzorg alsmede in de GGZ en de steeds verdergaande stille substitutie.

Daarnaast gaat 30 tot 40 procent van de tijd in de zorg op aan administratieve lasten. Eisen van zorgverzekeraars en onnodige bureaucratie in de samenwerking met de ketenpartners zorgen ervoor dat de huisartsen de schaarse tijd niet volledig kunnen benutten voor zorg aan de patiënten. Als tijd voor zorg aan de patiënten in gedrang komt, dan kan het de kwaliteit van de zorg aantasten en de druk elders in de keten verhogen. Dat willen we niet. In de eerste plaats voor onze patiënten!

De uitdagingen van de toekomst vragen om fundamentele korte en lange termijn keuzes. Investeren in het verkleinen van de praktijkomvang, preventie en de aanpak van de gezondheidskloof (bijvoorbeeld armoede en lage gezondheidsvaardigheden) zijn begrijpelijkerwijs zaken van lange adem. Op korte termijn moeten we echter werk maken van vermindering van administratieve lasten en het schrappen van niet-noodzakelijke handelingen in het uitvoeren van onze kerntaken.

Om de omvang van de drukte over de verschillende domeinen in kaart te brengen, hebben we als LHV afdeling Rotterdam conform de wens van onze ledenraad voor de huisartsen de website OngepasteZorg.nl opgericht. Op deze manier kunnen we als huisartsen per domein aangeven tegen welke problemen we in de praktijk aanlopen en hoeveel tijd dit in beslag neemt. Daarnaast willen we de oplossingen in kaart brengen die de huisartsen vanuit hun ervaringen in de praktijk aandragen Zo kunnen we de vragen die buiten het bestek van de kerntaken van huisartsen liggen inzichtelijk maken. Dat is de zorg die niet gepast is!  

Want de eerste belangrijke stap richting de passende zorg is het in kaart brengen en aanpakken van ongepaste zorg!

Bestuur LHV afdeling Rotterdam